Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kadry Programu pn. „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu-Uczniowie”

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Programu pn. „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu-Uczniowie” w ramach zadania publicznego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 przyjętego uchwałą nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029” (M.P. z 2019 r. poz. 571, M. P. z 2020 r., poz. 935)  jest Fundacja Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 21 lok. 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025627 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy.
 2. W związku z realizacją działań w Programie, w tym rekrutacją kadry, Administrator przetwarza dane osobowe nauczycieli, asystentów, mentorów biorących udział w Programie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe ww. osób w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, ukończone studia: kierunek, poziom rok, uczelnia,  ew. stopień naukowy (tekst na ew. dwa kierunki), kwalifikacje informatyczne, inne formy doskonalenia - zwłaszcza dotyczące informatyki, matematyki i pracy z uczniem zdolnym, miejsce/a pracy nazwa, miejscowość, osiągnięcia w pracy z uczniem uzdolnionym informatycznie, IP komputera z którego dokonano zgłoszenia, informacje o osobie pozyskane z Rejestru Przestępców na tle seksualnym. Do pozyskania danych z Rejestru Przestępców na tle seksualnym niezbędne jest przetwarzanie przez Administratora dodatkowo nr PESEL, nazwiska rodowego, imienia ojca, imienia matki, data urodzenia.
 4. Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w tym m.in. w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • art. 6 ust. 1 lit.a RODO – dotyczy przetwarzania wizerunku oraz wyłącznie osoby, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w celu rozliczenia otrzymanej dotacji oraz złożenia sprawozdania z realizacji Programu, ale również mogą być przetwarzane w celu wysłania zaproszenia do udziału w kolejnej edycji Programu. 
 1. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska mogą być udostępniane w ramach Programu również w celu promocji programu i działań edukacyjnych na stronie internetowej pod adresem www.map.org.pl w mediach społecznościowych oraz w materiałach prasowych, a także podczas organizowanych przez Administratora wydarzeń.
 2. Dane osobowe przetwarzane w postaci wizerunku osób, których wizerunek został uwidoczniony na zdjęciach, nagraniach wideo, przekazanych w ramach Programu i dokumentujących podjęte inicjatywy edukacyjne, będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody.
 3. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Rozowju Informatyki, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Projekcie.
 5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora należy kontaktować się pod adresem email: moje.dane@fri.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacja Rozwoju Informatyki, ul. Topiel 21 lok. 1, 00-342 Warszawa.
 2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub, którym powierzono przetwarzanie na innej podstawie prawnej, a także innym odbiorcom w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia konkursu. Dane mogą być przekazywane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz udostępniane podmiotom publicznym, na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, ewentualnie przez okres dochodzenia roszczeń przez Administratora, w a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.