Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników Programu pn. „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu-Uczniowie”

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Programu pn. „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu-Uczniowie” w ramach zadania publicznego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 przyjętego uchwałą nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029” (M.P. z 2019 r. poz. 571, M. P. z 2020 r., poz. 935)  jest Fundacja Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 21 lok. 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025627 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy.
 2. W związku z rekrutacją oraz realizacją działań w Programie, Administrator przetwarza dane osobowe uczniów biorących udział w Programie i konkursach oraz przedstawicieli ustawowych uczniów (rodziców bądź opiekunów prawnych, a także osób uwidocznionych na zdjęciach i filmach dokumentujących realizację Programu oraz osób, które opracowały materiały edukacyjne i inne utwory w ramach Programu.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe ww. osób w następującym zakresie:
 • dane osobowe uczniów takiej jak: imię i nazwisko, data urodzenia, wizerunek, wykonane zadania, nazwa, rodzaj i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza, profil klasy, klasa, numer telefonu, adres e-mail,
 • IP komputera, z którego dokonano zgłoszenia.
 1. Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w tym m.in. w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • art. 6 ust. 1 lit.a RODO – dotyczy przetwarzania wizerunku oraz wyłącznie osoby, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w celu rozliczenia otrzymanej dotacji oraz złożenia sprawozdania z realizacji Programu, ale również mogą być przetwarzane w celu wysłania zaproszenia do udziału w kolejnej edycji Programu. 
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane w ramach Programu również w celu promocji programu i działań edukacyjnych na stronie internetowej pod adresem www.map.org.pl w mediach społecznościowych oraz w materiałach prasowych, a także podczas organizowanych przez Administratora wydarzeń (np. podanie do publicznej wiadomości danych osobowych laureatów konkursów). W przypadku przetwarzania danych osobowych uczniów niepełnoletnich do publikacji ich danych osobowych wymagana jest zgoda ich opiekunów prawnych.
 2. Dane osobowe przetwarzane w postaci wizerunku osób, których wizerunek został uwidoczniony na zdjęciach, nagraniach wideo, przekazanych w ramach Programu i dokumentujących podjęte inicjatywy edukacyjne, będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody lub w przypadku osób niepełnoletnich na podstawie zgody wyrażonej przez ich opiekunów prawnych.
 3. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Rozowju Informatyki, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Projekcie.
 5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora należy kontaktować się pod adresem email: moje.dane@fri.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacja Rozwoju Informatyki, ul. Topiel 21 lok. 1, 00-342 Warszawa.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub, którym powierzono przetwarzanie na innej podstawie prawnej, a także innym odbiorcom w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia konkursu. Dane mogą być przekazywane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz udostępniane podmiotom publicznym, na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, ewentualnie przez okres dochodzenia roszczeń przez Administratora, w a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.